ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ

 

 

FRONT

 

 

Τροποποιούμε την με αριθμ. 31630/28-06-2018 (ΑΔΑ: 7ΜΔ1465ΧΘ7-Ζ00) Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 70991/06-12-2018 (ΑΔΑ: 7Α0Λ465ΧΘ7-5ΒΘ) 1η Τροποποίηση Πρόσκλησης, ως εξής:

 

 

SEL-1

 

SEL-2

SEL-3.2

Στην παράγραφο 6 «ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ»:

 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 15η Απριλίου 2019.

 

Τι ενέργειες έχει κάνει η Διοίκηση του Δήμου για αυτό το επίκαιρο θέμα που επείγει; 

 

Έχει λάβει γνώση;; 

 

Βασιλάκος Θεόδωρος,

Υποψήφιος Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας

¨Όλοι μια Γειτονιά¨ 

 

AIXMOK