ΟΙ 5 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

& ΟΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ Δ.Σ.

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

 

 

antidimarxoi

 

Με αποφάσεις του ο νέος Δήμαρχος της πόλης μας Ευάγγελος Ντηνιακός όρισε τους αντιδημάρχους και εντεταλμένους δημοτικούς συμβούλους:

 

«Ορισμός Αντιδημάρχων»
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

Α. Ορίζουμε τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους, ως Αντιδημάρχους του Δήμου Χαϊδαρίου με  θητεία ενός (1) έτους δηλαδή έως 31-08-2020 και τους μεταβιβάζουμε την άσκηση των εξής αρμοδιοτήτων, όπως αυτές αναφέρονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαϊδαρίου, όπως ισχύει:
 
1. την Ευμορφία Σάββα, Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Απορριμμάτων και της μεταβιβάζουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Προστασίας & Ελέγχου Περιβάλλοντος.
 
2. τον Γεώργιο Αργυρόπουλο, Αντιδήμαρχο  Οικονομικών και Διοικητικών  Υπηρεσιών  και του μεταβιβάζουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων:  2α.  της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης. 2β.  της Διεύθυνσης  Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικών Υπηρεσιών.   
 
3. τον Εμμανουήλ Πετούση, Αντιδήμαρχο  Πολιτισμού, Παιδείας και Απασχόλησης και του μεταβιβάζουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων:  3 α.   των Τμημάτων Πολιτισμού, Βιβλιοθηκών & Δια βίου Μάθησης και  Παιδείας, της Διεύθυνσης Νεολαίας, Αθλητικών και Πολιτιστικών Υπηρεσιών. 3β.  του Γραφείου Ενημέρωσης Ανέργων, του Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας, της Διεύθυνσης  Κοινωνικής Μέριμνας & Αλληλεγγύης.

 

4. τον  Φώτιο Θεοδωρακόπουλο,  Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και του μεταβιβάζουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης,  πλην  του Τμήματος Παιδικών Σταθμών και του Γραφείου Ενημέρωσης Ανέργων  του Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας.   
 
5. την Ελένη Μπέλα, Αντιδήμαρχο Νεολαίας, Αθλητισμού, Παιδικών Σταθμών και Κοινόχρηστων χώρων και της μεταβιβάζουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων: 5.α των Τμημάτων Αθλητισμού, Αθλητικών Υποδομών και Δημοτικού Κολυμβητηρίου, της Διεύθυνσης Νεολαίας, Αθλητικών και Πολιτιστικών Υπηρεσιών. 5 β. του Τμήματος Παιδικών Σταθμών, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας & Αλληλεγγύης. 5 γ. του ελέγχου των κοινόχρηστων χώρων.   
 
 
Σε όλους τους Αντιδημάρχους, ανατίθεται η αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων εναλλακτικά με το Δήμαρχο.
 
Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους, δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
Ανάκληση του Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδική αιτιολογημένη απόφαση Δημάρχου.   
 
 
Β. Ορίζουμε τον Αντιδήμαρχο Γεώργιο Αργυρόπουλο ως Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και ως μέλη, τους Αντιδημάρχους  Εμμανουήλ Πετούση  και  Ελένη Μπέλα.
 
Γ. Ορίζουμε τον Αντιδήμαρχο Φώτιο Θεοδωρακόπουλο ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και ως μέλη, τους Αντιδημάρχους Ευμορφία Σάββα και Εμμανουήλ Πετούση.
 
Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί η Αντιδήμαρχος Ευμορφία Σάββα, που αναπληρώνει το Δήμαρχο.  
 

 

 

 

«Ορισμός Εντεταλμένων συμβούλων»
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

Ορίζουμε τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους, ως Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους και τους αναθέτουμε χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και τον συντονισμό των παρακάτω δράσεων του Δήμου, ως εξής:
 
1. Τον Βασίλειο Καρατζαφέρη, εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας, με ευθύνη τον έλεγχο, την οργάνωση και την εποπτεία των δράσεων των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, τον σχεδιασμό και τον συντονισμό δράσεων για την πρόληψη και τη διαχείριση καταστάσεων έκτακτων αναγκών καθώς και την διατύπωση εισηγήσεων επί των ανωτέρω θεμάτων.
 
2. Την Δήμητρα Δούμουρα, εντεταλμένη δημοτικό σύμβουλο, με ευθύνη τον συντονισμό και τον σχεδιασμό των δράσεων σε θέματα κοινωνικής φροντίδας της τρίτης ηλικίας, την εποπτεία των τριών Κέντρων Φιλίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) που λειτουργούν στην περιοχή του Δήμου μας, καθώς και την διατύπωση εισηγήσεων σε θέματα σχεδιασμού και εφαρμογής κοινωνικών πολιτικών για την προστασία της τρίτης ηλικίας.

3. Τον Γεώργιο Βελέντζα, εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο, Ανάπτυξης Πρασίνου και Παιδικών χαρών, με ευθύνη τη συντήρηση του πρασίνου, τη λειτουργία των παιδικών χαρών, τη διαχείριση και προστασία των υδάτινων πόρων  καθώς και τη διατύπωση εισηγήσεων επί των ανωτέρω θεμάτων.  
 
4. Την Κωνσταντίνα Χρονοπούλου, εντεταλμένη δημοτικό σύμβουλο με ευθύνη τον συντονισμό, την εποπτεία και τον προγραμματισμό των απαραίτητων δράσεων για την συντήρηση και εύρυθμη λειτουργία των σχολικών κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου, καθώς και την διατύπωση σχετικών εισηγήσεων επί των ανωτέρω θεμάτων.
 
5. Τον Ευάγγελο Ζεβόλη, εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο με ευθύνη την οργάνωση, τον συντονισμό και την εποπτεία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου καθώς και την διατύπωση εισηγήσεων για την περεταίρω βελτίωση της λειτουργίας του.
 
6. Την  Μαρία Κοντογιάννη, εντεταλμένη δημοτικό σύμβουλο για την οργάνωση, τον συντονισμό και την εποπτεία των απαραίτητων δράσεων για την προστασία των αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων καθώς και την  διατύπωση σχετικών εισηγήσεων.  
 
7. Τον Δημήτριο Τσατσαμπά, εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο με ευθύνη την οργάνωση, τον συντονισμό και την εποπτεία των διοικητικών λειτουργιών, την βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών καθώς και την διατύπωση εισηγήσεων επί των ανωτέρω θεμάτων.  
 
 Εξουσιοδοτούμε τους ανωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους για την υπογραφή με εντολή Δημάρχου, των σχετικών με τα θέματα που τους αναθέτουμε εγγράφων.
 
 Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τους, τους ανωτέρω εντεταλμένους συμβούλους αναπληρώνει ο Δήμαρχος.
 
 Η θητεία των Εντεταλμένων Συμβούλων ορίζεται από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης, μέχρι τις 31-08-2020, ημερομηνία λήξης της θητείας των Αντιδημάρχων.
 
 Η ανάκληση του Εντεταλμένου Συμβούλου πριν την λήξη της θητείας του, είναι δυνατή με απόφαση Δημάρχου.