ΘΕΛΕΙΣ 2410 €;
ΚΑΝΕ ΑΙΤΗΣΗ!!

ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ & ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙΣ....


Επαγγελματική εμπειρία για 12.000 νέους

Ανοικτή θα είναι από σήμερα έως και τις 20 Σεπτεμβρίου η ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της οποίας 12.000 νέοι ηλικίας 18 έως 24 ετών θα μπορέσουν να κάνουν αίτηση για μια από τις 12.000 θέσεις κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας έναντι αμοιβής η οποία φτάνει στα 2410 ευρώ.

Η επιλογή θα γίνει βάσει μορίων.

Συνολικά, μέσω της δράσης συνολικού προϋπολογισμού 43,2 εκατομμυρίων ευρώ που θα χρηματοδοτηθεί με κοινοτικά κονδύλια, θα δοθούν 12.000 επιταγές εισόδου σε ανέργους εκ των οποίων οι 3000 θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ και οι 9000 απόφοιτοι υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις μέσω της ειδικής ιστοσελίδας http://youthguarantee.ypakp.gr από 29 Αυγούστου έως και 20 Σεπτεμβρίου ενώ για την παροχή πληροφοριών και οδηγιών προς τους  ενδιαφερόμενους, προβλέπεται η λειτουργία ειδικού τηλεφωνικού αριθμού (800 11 44444), Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00-17.00.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των νέων στο πρόγραμμα είναι οι εξής:

    Να πιστοποιούν το επίπεδο εκπαίδευσης με την προσκόμιση – κατά περίπτωση - τίτλου σπουδών, απολυτηρίου Γυμνασίου/Λυκείου/ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών
    Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1990 μέχρι και 31.12.1996.
    Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ
     Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της παρούσας (δηλαδή από 30/5/2014 έως 30/9/2014). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης και όσοι έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα (δηλαδή πριν από την 30/5/2014), με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμμετάσχει σε αυτό το διάστημα σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης . Επισημαίνουμε ότι σε αυτή την περίπτωση οι υποψήφιοι με την υποβολή της αίτησής τους στο πλαίσιο της παρούσας επικαιροποιούν το Ατομικό Σχέδιο Δράσης τους.
    Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Η τελική επιλογή των νέων θα γίνει βάσει μορίων. Τα κριτήρια βάσει των οποίων χορηγούνται τα μόρια, είναι τα εξής:

1ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας

Από 0 έως 4 μήνες, ο υποψήφιος λαμβάνει 3 μόρια ανά πλήρη μήνα ανεργίας από τον πρώτο έως και τον τέταρτο μήνα ανεργίας με μέγιστο βαθμό τα 12 μόρια. Από 5 μήνες και άνω, ο υποψήφιος λαμβάνει 12 μόρια συν 0,5 μόρια για κάθε πλήρη μήνα ανεργίας από τον πέμπτο μήνα ανεργίας και άνω με μέγιστο βαθμό τα 20 μόρια.

2ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό οικ. έτους 2014

·       Ως ατομικό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου σε περίπτωση που υποβάλλει μόνος του φορολογική δήλωση (π.χ. άγαμος, μονογονέας, διαζευγμένος). Ως οικογενειακό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου, της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του. Οι  αιτούντες που δεν είχαν οι ίδιοι υποχρέωση υποβολής δήλωσης (π.χ. πρόσωπα τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ως προστατευόμενα μέλη) δηλώνουν το συνολικό οικογενειακό εισόδημα  της πατρικής οικογένειας.

·       Τα μόρια του κριτηρίου υπολογίζονται έως και 2 δεκαδικά και η βαθμολόγηση του εισοδήματος γίνεται σε τρείς εισοδηματικές κλάσεις:

·       Για συνολικό εισόδημα από 0 € έως 12.000 €, τα μόρια υπολογίζονται από τον μαθηματικό τύπο [ 15-(Ε/1500)], όπου «Ε» το συνολικό εισόδημα και ο υποψήφιος δύναται να λάβει το μέγιστο βαθμό του κριτηρίου.

·       Για συνολικό εισόδημα από 12.001 € έως 18.000 €, Τα μόρια υπολογίζονται από τον μαθηματικό τύπο ( 18000-Ε)/1000, όπου «Ε» το συνολικό εισόδημα

·       Για συνολικό εισόδημα άνω των 18.000 €, ο υποψήφιος λαμβάνει 0 μόρια.

3ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ: Συμμετοχή σε προηγούμενες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας (μέγιστος βαθμός= 15 μόρια)

Άνεργοι που δεν εντάχθηκαν σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας λαμβάνουν 15 μόρια.

4Ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ (εξετάζεται και βαθμολογείται μονάχα για τους υποψηφίους που ανήκουν στην υπο-ομάδα ΥΕ/ΔΕ και λαμβάνει μέγιστο βαθμό ίσο με 10 μόρια)

·       Απόφοιτοι Υποχρεωτικής εκπαίδευσης, λαμβάνουν 10 μόρια

·       Απόφοιτοι ΔΕ/ μετα-δευτεροβάθμιας λαμβάνουν 5 μόρια.        

Οι πληρωμές των ωφελουμένων θα γίνουν σε τρεις φάσεις:

1η με την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης.

2η με την ολοκλήρωση 180 ωρών πρακτικής άσκησης και

3η με την ολοκλήρωση 240 (για ΑΕΙ/ΤΕΙ) και 200 (για ΥΕ/ΔΕ) ωρών πρακτικής άσκησης).

 

πηγή: naftemporiki.gr