ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΜΠ

 

 

Τη συνεργασία με τη Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ- Μονάδα Περιβαλλοντικής Επι-στήμης και Τεχνολογίας, προκειμένου να αναπτύξει και να υλοποιήσει ένα Τοπικό ολοκλη-ρωμένο σχέδιο διαχείριση των στερεών αποβλήτων που παράγονται στα όρια του, αποφάσι-σε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορυδαλλού. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που θα παράσχει το ΕΜΠ είναι δωρεάν και έχουν στόχο να συνεισφέρουν στη βιώσιμη και περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των απορριμμάτων.  
«Η δημοτική αρχή προχωρά στη σύνταξη του σχεδίου, ανταποκρινόμενη στην πρόταση της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειάρχη Ρένας Δούρου για ένα νέο σύστημα διαχείρισης των απορριμμάτων με αναθεώρηση του περιφερειακού σχεδιασμού μέσα από διαβούλευση με τους Δήμους της Αττικής» ανέφερε ο Δήμαρχος Σταύρος Κασιμάτης, υπογραμμίζοντας ότι ο Δήμος Κορυδαλλού έχει ήδη απαντήσει θετικά στην πρόταση τον περασμένο Νοέμβριο.
«Πρέπει να περάσουμε από την εποχή του αυτοσχεδιασμού, στην εποχή της ολοκληρωμένης και βιώσιμης οικονομικά και περιβαλλοντικά διαχείρισης» ανέφερε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δημήτρης Χριστοφορίδης, ο οποίος χαρακτήρισε επιτυχία του Δήμου τη δωρεάν συνεργασία με το ΕΜΠ. Υπογράμμισε επίσης ότι, η επιστημονική υποστήριξη του ΕΜΠ θα συνεισφέρει, ώστε ο σχεδιασμός να λαμβάνει υπ΄όψη τα προβλε-πόμενα της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, να έχει μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζο-ντα, να παρέχει μόνιμες και βιώσιμες λύσεις και να εξασφαλίζει την προστασία του περιβάλ-λοντος και της δημόσιας υγείας, με παράλληλη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.  
Η Διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ)  αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο άμεσα και πιεστικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι, ενώ είναι αρκετά πολύπλοκο και απαιτεί σωστό και ολοκληρωμένο σχεδιασμό. Η Ελλάδα, την τελευταία δεκαετία, δυστυ-χώς δεν προχώρησε στα απαραίτητα βήματα, έτσι ώστε να υλοποιηθούν βασικές υποδομές διαχείρισης και επεξεργασίας, με αποτέλεσμα στην παρούσα φάση η χώρα να αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα (περιβαλλοντικά αλλά και οικονομικά) με τη διαχείριση των ΑΣΑ. Η ολοκληρωμένη διαχείριση  των αποβλήτων πρέπει να ενσωματώνει πρακτικές και μέτρα που προωθούν την αειφόρο ανάπτυξη σε τοπικό, Περιφερειακό και Εθνικό επίπεδο.

 

Τα ΑΣΑ χωρίζονται γενικά σε τρεις μεγάλες ροές:
1. Στα βιοαπόβλητα (τα οποία περιλαμβάνουν τα απόβλητα τροφών και τα πράσινα α-πόβλητα) και αποτελούν περίπου το 40% του συνόλου των ΑΣΑ.
2. Τα ανακυκλώσιμα (τα οποία συμπεριλαμβάνουν τις συσκευασίες) και αποτελούν πε-ρίπου το 50% του συνόλου των ΑΣΑ.
3. Τα υπόλοιπα ΑΣΑ και αποτελούν περίπου το 10% του συνόλου των ΑΣΑ.
Τα βιοαπόβλητα περιλαμβάνουν τα οργανικά υπολείμματα από τις οικίες, τις λαϊκές αγορές κ.λπ. καθώς και τα φυτικά υπολείμματα από εργασίες σε κήπους και πάρκα. Ειδικά η διαχεί-ριση των φυτικών υπολειμμάτων κηποτεχνίας (κλαδοκάθαρων αποβλήτων) και των οργανι-κών υπολειμμάτων από λαϊκές, είναι μια ιδιαίτερα δαπανηρή διαδικασία. Επιπλέον, τα οργα-νικά υπολείμματα από τις οικίες αποτελούν τη μεγαλύτερη ποσότητα ΑΣΑ και η ορθολογική διαχείριση του  μπορεί να ωφελήσει σημαντικά στη διαχείριση του συνόλου των ΑΣΑ.
Τα ανακυκλώσιμα, που αποτελούνται από υλικά όπως πλαστικό, χαρτί, αλουμίνιο, σίδηρο κ.λπ., μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και να ανακυκλωθούν, εξασφαλίζοντας μεγάλο περιβαλλοντικό όφελος, ενώ έχουν πολύ μεγάλη αξία ως υλικά. Για παράδειγμα με την ανα-κύκλωση αλουμινίου, εξοικονομείται περισσότερο από το 97% της απαιτούμενης ενέργειας παρασκευής του από ορυκτές πρώτες ύλες, ενώ παράλληλα εξοικονομούνται φυσικοί πόροι.
Τέλος, στη συνεργασία του Δήμου Κορυδαλλού με το ΕΜΠ περιλαμβάνεται και η αντιμετώ-πιση και άλλων περιβαλλοντικών ζητημάτων, όπως η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Σύμφωνο Δημάρχων», το οποίο έχει υπογράψει ο Δήμαρχος Σταύρος Κασιμάτης και συμμετέχει ο Δήμος Κορυδαλλού.