ΑΚΙΝΗΤΟ ΓΙΑ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΖΗΤΑΕΙ

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

 

AMAKSOSTASIO

 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΟΡΩΝ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

(Α.Ο.Ε. 257/17.05.17 υπ’ αρ. πρωτ.14481/25.05.17 με ΑΔΑ:7Η5ΞΩΛΩ-71Α)

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορυδαλλού προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση χώρου που θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες στέγασης του αμαξοστασίου της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου μας και καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης. Μετά την παρέλευση της προβλεπόμενης εικοσαήμερης προθεσμίας οποιαδήποτε υποβολή προσφοράς είναι εκπρόθεσμη. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: Α)Εκδήλωση ενδιαφέροντος και Β)Διενέργεια δημοπρασίας, όπως λεπτομερώς περιγράφεται στη διακήρυξη. Οι προσφορές ενδιαφέροντος υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου προς την Επιτροπή εκτίμησης του άρθρου 7 του Π.Δ.270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του εάν πληρούν τους όρους της οικείας διακήρυξης, συντασσόμενης σχετικής έκθεσης εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής εκτιμήσεως ακινήτων, μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος και τα συνημμένα δικαιολογητικά, αποστέλλονται στην Επιτροπή Δημοπρασιών. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ορίζει την ημέρα και την ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με απόδειξη να πάρουν μέρος σε αυτήν, μόνο εκείνοι/ες που τα ακίνητα τους κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Όσοι/ες κληθούν να πάρουν μέρος στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσουν στην Επιτροπή Δημοπρασιών εγγύηση για τη συμμετοχή τους στην δημοπρασία, σε ποσοστό 10% επί του ορίου της προσφοράς, υπολογιζόμενου επί των μισθωμάτων ενός έτους. Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται στον Άνω Κορυδαλλό, ενδεικτικά στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Ποταμού, Κώστα Βάρναλη, Παπαδιαμάντη, Ηπείρου και Αθανασίου Διάκου με δυνατότητα μικρής υπέρβασης των εν λόγω ορίων, σε περιοχή κατάλληλη ώστε η κίνηση των βαρέων οχημάτων να μην επιβαρύνει κυκλοφοριακά το κέντρο του Δήμου. Το ακίνητο θα πρέπει να έχει επιφάνεια οικοπέδου 4000,00-6.000,00τ.μ., να έχει ελεύθερη είσοδο και έξοδο σε κεντρική λεωφόρο, να έχει στεγασμένους χώρους τουλάχιστον 350,00τ.μ. και ελεύθερους χώρους κατάλληλουςγια τη στάθμευση και τους ελιγμούς των οχημάτων. Όμορα ανεξάρτητα οικόπεδα μικρότερα των 4.000,00τ.μ., τα οποία αθροιστικά με την επιφάνεια του ακινήτου που θα πληροί κατά το πλείστον τους όρους της διακήρυξης δεν υπερβαίνουν τα 6.000,00τ.μ., μπορούν να γίνουν δεκτά στη δημοπρασία. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε (12) δώδεκα έτη, αρχίζει δε από την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης και παραλαβής του χώρου και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία όταν συμπληρωθεί η 12ετία. Παράταση επιτρέπεται εάν κριθεί απαραίτητο από το Δημοτικό Συμβούλιο. Οι δαπάνες δημοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής και όποια έξοδα αυτής, θα βαρύνουν τον/την μειοδότη/τρια. Λήφθηκαν υπόψη: α) οι διατάξεις του Ν.3852/10, β) οι διατάξεις του Ν.3463/06, γ) Το Π.Δ. 270/81, δ)η υπ’αριθ.85/16 Α.Δ.Σ. και ε) η υπ’αριθ.257/17 Α.Ο.Ε.. Ολόκληρη η διακήρυξη θα βρίσκεται αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Κορυδαλλού www.korydallos.gr και αντίγραφό της θα διατίθεται κατά τις εργάσιμες ημέρες τις ώρες 08:00-14:00 από το Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας, Δημαρχείο Κορυδαλλού, Γρ.Λαμπράκη 240 & Νικηφορίδη, Τ.Κ.181 22, 1ος όροφος, γραφείο 107, τηλ.:2104990503/498, Φαξ:2104990497, e-mail:esoda@korydallos.gr

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΠΙΤΣΙΝΟΣ