Β’ Κύκλος Αιτήσεων του Έργου:

«Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες

μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και Συνοδευτικές Δράσεις

Προώθησης στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα» του ΑΣΔΑ

 

PRO ASDA 01PRO ASDA 02PRO ASDA 03PRO ASDA 04PRO ASDA 05PRO ASDA 06PRO ASDA 07