ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ipolimas.gr

 

Η ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΜΑΤΘΑΙΑ του Ιωάννη και της Θεοδώρας, κάτοικος Αιγάλεω Αττικής επί της οδού Θηβών αρ. 370, [email protected], τηλ 2105621093, ενεργώντας ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας», είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στην ιστοσελίδα ipolimas.gr (εφεξής «Ιστοσελίδα»).

 

Χρήσιμοι ορισμοί:

Για την αποτελεσματικότερη ενημέρωσή σας, χρησιμοποιούμε τους κατωτέρω ορισμούς και αρκτικόλεξα που έχουν την αντιστοίχως αναφερόμενη έννοια: α) Προσωπικά δεδομένα: Κάθε πληροφορία που ταυτοποιεί άμεσα ή έμμεσα ένα φυσικό πρόσωπο ("υποκείμενο των δεδομένων").

β) Επεξεργασία: Η συλλογή καθώς και κάθε τυχόν μεταγενέστερη ενέργεια σε προσωπικά δεδομένα, όπως η καταχώριση, αποθήκευση, διόρθωση, αναζήτηση, διαβίβαση, διαγραφή κλπ.

γ) Υπεύθυνος επεξεργασίας: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας και ευθύνεται σχετικά έναντι των υποκειμένων των δεδομένων και των αρμόδιων Αρχών.

δ) Ιχνηλάτες: Αρχεία, όπως ενδεικτικά "HTTP Cookies", "Flash cookies", "Browsing history" κλπ., που εγκαθίστανται σε τερματικές συσκευές (προσωπικοί υπολογιστές, κινητά, ταμπλέτες) και παρέχουν τη δυνατότητα συλλογής, αποθήκευσης και διαμοιρασμού πληροφοριών σχετικά με τη δραστηριότητα του χρήστη κατά την πλοήγησή του στο διαδίκτυο.

ε) Αρχεία καταγραφής (Data logs): Ηλεκτρονικά αρχεία των διακομιστών μας (application servers) τα οποία συμπεριλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές που χρησιμοποιούνται για την περιήγηση στο διαδίκτυο (υπολογιστές, κινητά, ταμπλέτες) καθώς και στοιχεία που αντλούνται από τους Ιχνηλάτες.

στ) ΓΚΠΔ (GDPR): Ο ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων EE 2016/679 της 27.04.2016 που ισχύει άμεσα και στην Ελλάδα από την 25.05.2018.

ζ) ΑΠΔΠΧ: Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

 

Στοιχεία που συλλέγονται αυτόματα:

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν συλλέγει αμέσως προσωπικές πληροφορίες σας μέσω της Ιστοσελίδας, αλλά μόνο τα κατ' αρχήν ανώνυμα τεχνικά αναγνωριστικά στοιχεία που συλλέγονται από όλους τους ιστοτόπους διεθνώς, όπως η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ip address), ο τύπος φυλλομετρητή (browser), το λειτουργικό σύστημα και οι παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου που χρησιμοποιείτε, οι σελίδες και σύνδεσμοι της Ιστοσελίδας που επιλέγετε κλπ..

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται με άλλο τρόπο, οποιοδήποτε στοιχείο από συγκεκριμένους Ιχνηλάτες που δεν είναι απαραίτητοι για την λειτουργία της Ιστοσελίδας (προαιρετικά cookies) παρά μόνο εφόσον εσείς δεχθείτε να τους εγκαταστήσετε, δηλαδή βάσει δικής σας συγκατάθεσης.

 

Νομιμότητα της Επεξεργασίας

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες σας για τουλάχιστον ένα από τους ακόλουθους σύννομους σκοπούς επεξεργασίας:

α) Για την υπογραφή και εκτέλεση μεταξύ μας σύμβασης και την εξυπηρέτηση των συμβατικών μας υποχρεώσεων.

β) Γιατί είναι απαραίτητο να συμμορφωθούμε με μια νομική υποχρέωση όπως να εκπληρώσουμε τις φορολογικές και λογιστικές μας υποχρεώσεις.

γ) Για να εξυπηρετήσουμε τα έννομα επιχειρηματικά συμφέροντά μας καθώς και τα έννομα συμφέροντα τρίτων.

δ) Σε περίπτωση που μας παρέχετε ρητά τη συναίνεσή σας προς τούτο.


Σύνδεσμοι τρίτων & Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η ιστοσελίδα συμπεριλαμβάνει συνδέσμους μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων διαδικτυακών τόπων που ανήκουν σε άλλους Υπεύθυνους Επεξεργασίας που ενδέχεται να προβούν σε επεξεργασία δεδομένων σας, για την οποία η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη.

 

Περίοδος Διατήρησης

Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλετε στην Ιστοσελίδα διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή όπως απαιτείται από το σχετικό νομικό πλαίσιο

 

Τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς:

α) Να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα π.χ. να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς και να ελέγξετε ότι τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα.

β) Να ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώσετε τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.

γ) Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας πληροφοριών [γνωστό ως «δικαίωμα στη λήθη»]. Αυτό σας επιτρέπει να ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας όταν δεν υπάρχει κανένας νόμιμος λόγος να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε.

δ) Να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας [γνωστό ως «δικαίωμα εναντίωσης»] όταν βασιζόμαστε σε έννομο συμφέρον αλλά υπάρχει κάτι ιδιαίτερο σχετικά με εσάς, που σας κάνει να θέλετε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία για αυτό το λόγο. Εάν υποβάλετε ένσταση, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας.

ε) Έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε περιπτώσεις που προβαίνουμε σε επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης (direct marketing). Αυτό περιλαμβάνει επίσης τη κατάρτιση προφίλ, στον βαθμό που σχετίζεται με την απευθείας εμπορική προώθηση (direct marketing).

στ) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Αυτό σας επιτρέπει να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, δηλαδή να τα χρησιμοποιούμε μόνο για ορισμένες περιπτώσεις.

ζ) Να ζητήσετε να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, για να διαβιβάσετε τα δεδομένα αυτά σε άλλους οργανισμούς.

η) Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε να διαβιβαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας απευθείας από εμάς σε άλλους οργανισμούς που θα κατονομάσετε [γνωστό ως δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων].

θ) Να αποσύρετε τη συγκατάθεση που μας δώσατε σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας ανά πάσα στιγμή. Σημειώστε ότι οποιαδήποτε ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση, προτού αυτή αποσυρθεί ή ανακληθεί από εσάς.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω μέιλ στο [email protected]
ι) Δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Πριν υποβάλετε την καταγγελία σας πρέπει να απευθυνθείτε σε εμάς, ασκώντας τα προβλεπόμενα από τον ΓΚΠΔ πιο πάνω δικαιώματα σας. Εάν δεν ικανοποιήσουμε τα αιτήματά σας, η κρίνετε ότι η ανταπόκριση μας δεν είναι αυτή που θα έπρεπε, έχετε το δικαίωμα να προχωρήσετε σε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) (www.dpa.gr )

 

Αναθεωρήσεις

Η πολιτική αυτή αναρτήθηκε στις 6 Ιουλίου 2023. Σε περίπτωση αλλαγών στη λειτουργία του ιστοτόπου, που επηρεάζουν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, θα τροποποιήσουμε αντίστοιχα την παρούσα ενημέρωση, ώστε να έχετε όλη τη σχετική πληροφόρηση και να ασκείτε αποτελεσματικά τα δικαιώματά σας.

RAKOPM

MOUM

lemonaki site

ASTERAS BANNER new

 

   ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

 

ΑΙΓΑΛΕΩ Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ από το 2004

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ από το 1995

ΧΑΪΔΑΡΙ Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ από το 1998

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ από το 2002

 

ΧΑΡΤΗΣ

 

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 

www.ipolimas.gr/
ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΜΑΤΘΑΙΑ
Ατομική επιχείρηση
ΑΦΜ: 118308626 ΔΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΛΕΩΦ. ΘΗΒΩΝ 370 ΤΚ:12241 ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΗΛ: +30.2105908235
EMAIL: [email protected]
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ/ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ/ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN.:
ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΜΑΤΘΑΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΓΟΥΡΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ