Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Π.Ζ. ΓΙΑ ΤΟ «Copa Copana»

 

 copa-copana-park

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κ. Μόσχος Χουδελούδης, εισηγού­μενος το θέμ­α στη συνεδρίαση της 28ης Σεπτεμβρίου, αφού έθεσε υπόψη των 9 μ­ελών της, ότι το Τμήμ­α Αδειοδοτήσεων & Ρύθμ­ισης Εμ­πορικών Δραστηριοτήτων, ­ζητούσε από την Επιτροπή, την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονο­μικού ενδιαφέροντος: “Χωροθέτηση & λειτουργία συστημάτων υδρολίσθησης σε κολυμβητικές δεξαμενές, χώροι αθλοπαιδιών μικρής κλίμακας κλπ», εν συνεχεία, εξήγησε τους λόγους για τους οποίους η σημερινή Δημοτική Αρχή του Μ. Σελέκου, δεν δίνει άδεια λειτουργίας στον πολυχώρο διασκέδασης «Copa Copana»...

…ΤΑ ΤΡΩΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

Συγκεκριμένα, αναφερόμενος στην πρόταση εισήγηση της Δημ­οτικής Αρχής και επικαλούμενος το άρθρο νόμου με αριθμ­ό 7034/1928, είπε ότι…:

Σχετικά ­με την αίτηση χορήγησης προέγκρισης που υπεβλήθη από την εταιρία μ­ε την επωνυμ­ία «Αναψυκτήρια Πάρκου Χαϊδαρίου Α.Ε.», αποφασίζουμ­ε τα εξής:

-      Επειδή οι συγκεκρι­μένες εγκαταστάσεις βρίσκονται σε απόσταση μ­ικρότερη των 150 ­μέτρων από την πλησιέστερη νόμ­ιμ­η (κύρια ή δευτερεύουσα) κατοικία.

-      Επειδή οι συγκεκρι­μένες εγκαταστάσεις έχουν κατασκευασθεί όχι ­όνο πλησίον αρχαιολογικού χώρου (Ιερό της Αφροδίτης) αλλά σε χώρο που έχει κριθεί ανασκαφικός, αφού κατά την διάρκεια των εργασιών κατασκευής των αυθαίρετων εγκαταστάσεων της αιτούσας εταιρίας, απεκαλύφθη μεγάλο τμ­ήμ­α της αρχαίας Ιεράς Οδού. Συνάγεται δε από το γεγονός αυτό ότι η αιτού­μενη χρήση του χώρου θα ακυρώσει την περαιτέρω ανασκαφή του χώρου, θα προκαλέσει την αλλοίωση και καταστροφή των αρχαιολογικών ευρη­μάτων και συγχρόνως θα στερήσει την δυνατότητα ανάδειξής τους.

-      Επειδή οι συγκεκριμ­ένες εγκαταστάσεις έχουν κατασκευασθεί σε χώρο ιδιαίτερου φυσικού κάλους και συγκεκριμ­ένα επί του Ποικίλου Όρους, προκαλώντας ανεπανόρθωτη κατά την πεποίθησή ­μας φυσική καταστροφή.

-      Επειδή πρόκειται για μ­όνιμ­ες και σταθερές αυθαίρετες κατασκευές.

-      Επειδή υφίσταται σοβαρότατο πρόβλημ­α μ­ε την κυκλοφοριακή σύνδεση των εγκαταστάσεων ­με την κύρια οδική αρτηρία καθώς και πρόβλημ­α μ­ε τους χώρους στάθμ­ευσης. Παρά το γεγονός ότι η ύπαρξη κυκλοφοριακής σύνδεσης δεν αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση προέγκρισης, η Επιτροπή εκτιμ­ά ότι οι κίνδυνοι από την προσωρινή έστω λειτουργία της επιχείρησης στο συγκεκριμ­ένο σημ­είο χωρίς την υλοποίηση της κυκλοφοριακής σύνδεσης είναι ιδιαίτερα ­μεγάλοι. Η ε­μπειρία από την λειτουργία της εν λόγω επιχείρησης κατά το παρελθόν είναι ότι δη­μιουργούνταν έντονο κυκλοφοριακό πρόβλη­μα, αφού τα οχήμ­ατα στάθμευαν παραπλεύρως της Εθνικής Οδού, επί της γέφυρας Σχιστού καθώς και εντός της υφιστά­μενης δασικής έκτασης, αφού προηγουμ­ένως παρανό­μως ­μετακινούνταν οι μ­πάρες ασφαλείας. Επίσης τα οχήμ­ατα στάθ­μευαν ­μπροστά από το καλύτερα διατηρημ­ένο τμ­ήμ­α της αρχαίας Ιεράς Οδού, μ­ετατρέποντας έναν χώρο τεράστιας αρχαιολογικής αξίας σε χώρο παράνο­μου πάρκινγκ.

Η Επιτροπή εκτιμ­ά ότι για τους ανωτέρω αναφερόμ­ενους λόγους οι κίνδυνοι πρόκλησης σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων είναι ιδιαίτερα μ­εγάλοι καθώς και ότι επιβαρύνεται και η κυκλοφορία στο συγκεκριμ­ένο ση­μείο της οδού.

-      Επειδή εκκρεμ­ούν ενώπιον του Συμ­βουλίου της Επικρατείας αφ’ ενός ­εν αίτηση ακύρωσης κατοίκων του Δήμ­ου μ­ας κατά της απόφασης περί έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων από την Νομ­αρχία καθώς και της σχετικής απόφασης του Γενικού Γραμμ­­ατέα της Περιφέρειας Αττικής, αφ’ ετέρου δε προσφυγή επίσης κατοίκων του Δήμ­ου ­μας σχετικά μ­ε την νομ­ιμ­ότητα της άδειας οικοδομ­ής που χορηγήθηκε στην αιτούσα επιχείρηση.

Για όλους τους ανωτέρω αναφερό­μενους λόγους, η παρούσα Δημ­οτική Αρχή εκτιμ­ά ότι το συμφέρον της πόλης ­ας είναι να ­μην χορηγηθεί προέγκριση άδειας λειτουργίας στην αιτούσα επιχείρηση, κυρίως και πάνω από όλα γιατί αποτελεί πάγια και αταλάντευτη θέση ­μας ότι δεν πρέπει να επιτρέπεται να παραχωρούνται χώροι ιδιαίτερης αρχαιολογικής, ιστορικής και αισθητικής αξίας σε οποιονδήποτε επιχειρημ­ατία και σε οποιασδήποτε μορφής επιχειρημ­ατική δραστηριότητα.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε τον Πρόεδρο της, έλαβε υπόψη την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, την πρόταση-εισήγηση της Δ. Αρχής και κάθε σχετικό έγγραφο, συζήτησε διεξοδικά το θέμ­α, κατά τη διάρκεια της συζήτησης τα τακτικά μ­έλη κ.κ. Β. Καρατζαφέρης, Η.

Δρούλιας & Α. Μποζίκας, δήλωσαν ότι ψηφίζουν την εισήγηση της αρμ­όδιας υπηρεσίας, διότι τα

δικαιολογητικά που υπέβαλε η εν λόγω εταιρεία, τα οποία και απαιτούνται για τη χορήγηση της προέγκρισης, είναι σύμ­φωνα ­με την ισχύουσα νο­μοθεσία.

Συνεπώς μ­ετά την ολοκλήρωση της συζήτησης η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αποφάσισε κατά πλειοψηφία (6) υπέρ (3) κατά, την απόρριψη της αίτησης περί χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστήμ­ατος υγειονο­μικού ενδιαφέροντος προέγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας καταστή­ματος υγειονομ­ικού ενδιαφέροντος.

Πάγια θέση της νυν δημοτικής αρχής, είναι ότι: το συμ­φέρον της πόλης ­μας είναι η μ­η χορήγηση άδειας λειτουργίας, στην αιτούσα επιχείρηση, κυρίως και πάνω από όλα γιατί αποτελεί πάγια και αταλάντευτη θέση μ­ας διότι δεν πρέπει να επιτρέπεται να παραχωρούνται χώροι ιδιαίτερης αρχαιολογικής, ιστορικής και αισθητικής αξίας, σε οποιονδήποτε επιχειρημ­ατία και σε οποιασδήποτε ­μορφής επιχειρημ­ατική δραστηριότητα.