ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ,

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

 

Με πρωτοβουλία των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορυδαλλού πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου συνάντηση των ομάδων Ομάδων Προστασίας Ανη-λίκων (ΟΠΑ) Δήμων της ευρύτερης περιοχής. Συμμετείχαν οι ομάδες ΟΠΑ των δήμων Κο-ρυδαλλού, Αγ. Βαρβάρας, Δραπετσώνας-Κερατσινίου, Περάματος, Σαλαμίνας. Στόχος της συνάντησης ήταν η διαβούλευση και συζήτηση για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των περιστατικών και η επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν όλες οι ομάδες.

 

Οι Ομάδες Προστασίας Ανηλίκων (Ο.Π.Α.), συγκροτούνται από κοινωνικούς λειτουργούς σε κάθε Δήμο και είναι αρμόδιες για θέµατα κοινωνικής στήριξης και προστασίας παιδιών και εφήβων που κατοικούν στην περιοχή ευθύνης τους. Στο πλαίσιο των δράσεών τους πε-ριλαµβάνεται η πραγµατοποίηση κοινωνικών ερευνών για συνθήκες που ενέχουν κινδύ-νους για τους ανηλίκους (κακοποίηση, παραµέληση, εµπορία, εκμετάλλευση, κ.ά.) και για την εκτίµηση των αναγκαίων κατάλληλων µέτρων κοινωνικής στήριξης, φροντίδας και προστασίας των ανηλίκων.
Οι αρμοδιότητες αυτές περιέχονται στο άρθρο 8 του Ν. 3961/2011 και στην απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Υγείας & Κοινωνι-κής Αλληλεγγύης, µε αριθ. οικ. 49540/04-05-2011 (ΦΕΚ877/τ.Β΄/17-05-2011).

 

Οι Οµάδες Προστασίας Ανηλίκων (Ο.Π.Α.) για την υλοποίηση του έργου τους συνεργάζο-νται άµεσα µε τις αρµόδιες Εισαγγελικές Αρχές, την Εθνική Γραµµή Παιδικής Προστασίας 1107 και το Δίκτυο των Μονάδων Παιδικής Προστασίας σε τοπικό, περιφερειακό και εθνι-κό επίπεδο.
Η συγκρότηση κάθε Οµάδας Προστασίας Ανηλίκων (Ο.Π.Α.) πραγματοποιείται µε τη συ-νεργασία του οικείου Δήµου και του Κεντρικού Επιστηµονικού Συµβουλίου για την Α-ντιµετώπιση της Θυµατοποίησης και της Εγκληµατικότητας των Ανηλίκων (Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α.).
Οι συναντήσεις θα συνεχιστούν.